Hitvallásunk

Hiszünk az Atya, a Fiú és a Szentlélek három-egy Istenben.

 Meggyőződéssel valljuk, hogy Isten kizárólagos ura a teremtésnek, a kijelentésnek, a megváltásnak és az utolsó ítéletnek.

Meggyőződéssel valljuk, hogy a Szentírás Istentől ihletett és eredeti formájában teljesen megbízható, legfőbb tekintély az igazság, a hit és az életvitel minden kérdésében.

 Meggyőződéssel valljuk, hogy az emberiség a bűnbeesés óta egyetemesen bűnös, ezért Isten haragja és ítélete van rajta.

Hiszünk az Úr Jézus Krisztusban, aki Isten testet öltött Fia, tökéletes Isten. Szentlélektől fogant, szűztől született, valóságos és bűntelen ember volt, kereszthalált halt, feltámadt, mennynek és földnek Ura.

Meggyőződéssel valljuk, hogy a bűnből és a büntetés alól egyedül Jézus Krisztus válthat meg, aki egyszer és mindenkorra érvényes áldozati halálában minket képviselt és helyettesített.

Meggyőződéssel valljuk, hogy a megigazulás Isten meg nem érdemelt kegyelme, amelyben a bűnös elnyeri minden bűnének bocsánatát, és Isten neki tulajdonítja Krisztus igazságát. Mindez egyedül hit által nyerhető el.

Meggyőződéssel valljuk, hogy egyedül a Szentlélek képes meggyőzni az embert bűnösségéről. Jelenléte által formálódik az újjászületett ember Krisztushoz hasonlóvá, ő teszi alkalmassá a világban való bizonyságtételre.

 Hisszük az egy, szent és egyetemes Egyház Krisztus teste, amelyhez felekezettől függetlenül minden Krisztusban újjászületett hívő tartozik.

 Hisszük, hogy Jézus Krisztus, ahogyan azt tanítványainak megígérte, személyesen visszajön és végső ítéletet tart.

A Magyarországi Református Egyház hitvallásai:

Heidelbergi Káté

Helvét hitvallás